Algemene Voorwaarden

 • ALGEMEEN:

Werfsigns maakt deel uit van Text-it BV, met zetel te Lusthof 6, 2200 Noorderwijk, België, KBO 0896.847.548, en wordt verder aangeduid als "Werfsigns" en haar contractpartner als de klant.

Alle offertes, mails en enige andere documenten uitgaande van Werfsigns en alle overeenkomsten tussen Werfsigns en de klant zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de klant.

 • VOORWERP:

De overeenkomsten die Wefsigns uitvoert kunnen betrekking hebben op het leveren van goederen, het leveren van diensten en het verhuren van goederen alsook een combinatie hiervan. Het resultaat van de inspanningen van Werfsigns worden het 'product' genoemd. Het bezorgen van productie-elementen (afbeeldingen, teksten, kopij en/of digitale bestanden ...) met het verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich mee aan Werfsigns de uitvoering van het werk toe te vertrouwen en de volgens deze algemene voorwaarden afgesproken prijs te vergoeden. De verbintenis die ontstaat tussen de klant, die de order geeft en Werfsigns, die de order aanvaardt, betreft een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

 • PRIJS - OFFERTE:

De bestekken en prijsoffertes van Werfsigns zijn gebaseerd op geldende waarden van lonen en materialen. De geldigheidsduur van de offerte bedraagt 1 maand voor de uitvoering van de opdracht binnen de afgesproken termijn. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat voor Werfsigns geen verplichting tot het leveren van een gedeelte van de order tegen het overeenkomstig gedeelte van de totale prijs. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW (tenzij anders vermeld).

 • ONTWERPEN EN CONCEPTEN VAN WERFSIGNS:

De door Werfsigns gecreëerde modellen, logo's, concepten, schetsen, foto's, dia's, lay-out, merken, tekeningen, audio en/of visuele producten, ontwerpen, films, clichés enz. zijn eigendom van Werfsigns en mogen op generlei wijze gereproduceerd of verveelvoudigd worden, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. De klant kan zich niet verzetten tegen het recht van Werfsigns om haar naam te vermelden op de door haar geproduceerde en geleverde producten.

 • ONTWERPEN EN CONCEPTEN VAN DERDEN:

Werfsigns kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor inbreuken op het reproductierecht van materiaal van derden (layouts, foto's, logo's, ...) wanneer zij enkel te goeder trouw overging tot uitvoering van de aan haar verleende opdrachten. Alleen de klant zal hiervoor aansprakelijk zijn. Bij betwisting wordt de uitvoering van de overeenkomst tussen Werfsigns en de klant geschorst.

 • PLAATSING/AFBRAAK:

Budgetframes worden uitsluitend geplaatst op een vlakke, stevige, droge en onverharde ondergrond met voldoende ruimte (2 meter rondom het frame).

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de positie door de opdrachtgever op schrift te zijn gesteld of te zijn uitgezet. Locaties dienen vooraf bij ons bekend te zijn. Bij voorkeur een contactpersoon ter plaatse.

Het verwijderen van ondergrondse obstakels zoals puin, oude grondankers, betonpoeren, boomwortels e.d. en het afvoeren van overtollige grond is niet in de prijs inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen.

Wachttijden, vertraging veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden worden, indien deze leiden tot meerkosten verrekend op basis van nacalculatie aan een tarief van € 60/uur (excl. 21% BTW).

Alle prijzen zijn exclusief eventuele hak-, breek-, snoei en/of sloopwerkzaamheden. Meerkosten worden op basis van nacalculatie verrekend.

Alle eventuele noodzakelijke vergunningen worden door de opdrachtgever verzorgd.

Bij weersinvloeden zoals vorst en harde wind behouden Werfsigns zich het recht voor de geplande plaatsingsdatum te verzetten.

Werfsigns kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade bij stormweer, tenzij anders overeengekomen.

Werfsigns kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen en/of voorwerpen in welke vorm dan ook veroorzaakt door omwaaien en/of afbreken van de constructie, als gevolg van abnormale omstandigheden (weer, vandalisme, ...)

Schade aan het spandoek door toedoen van derden of stormweer is voor risico van de opdrachtgever, alsook reparatie en herstelwerkzaamheden incl. de voorziene transportkosten.

Afmelding van de huur dient schriftelijk plaats te vinden, tenzij anders overeengekomen.

Verwijdering vindt plaats binnen 3 weken na schriftelijke opdracht, tenzij anders overeengekomen.

 • BETALING:

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen dienen facturen contant betaald te worden. Bij niet of laattijdige betaling, zal een intrest van 10% verschuldigd zijn op het openstaande bedrag vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bovendien zal een niet-herleidbare forfaitaire schadevergoeding van 10% op de hoofdsom verschuldigd zijn met een minimum € 100, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Invorderingskosten zijn niet inbegrepen in deze forfaitaire schadevergoeding en kunnen afzonderlijk worden aangerekend door Werfsigns of Incasso. Het is de klant niet toegestaan schuldvergelijking toe te passen. Indien een factuur op verzoek van de klant op naam van een derde wordt opgesteld, zullen beiden hoofdelijk gehouden zijn t.a.v. Werfsigns. Betalingen worden eerst aangerekend op intresten, nadien op schadevergoeding en kosten en uiteindelijk op de facturatie in hoofdsom, ongeacht enige andersluidende vermelding van de klant bij betaling.

 • ANNULATIEKOST:

Werfsigns heeft het recht een annulatiekost van 250€ aan te rekenen wanneer een bestelling geannuleerd wordt ná een eerdere bevestiging ervan.

 • WIJZIGING FACTURATIEGEGEVENS:

Gelieve bij bevestiging van een bestelling de facturatiegegevens na te kijken. Bij wijziging hiervan achteraf, of bij herfacturatie, rekenen wij een administratieve kost aan van 25€.

 • EIGENDOMSVOORBEHOUD:

De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over naar de klant na de volledige betaling van alle aan Werfsigns verschuldigde bedragen, inbegrepen de vergoeding van alle kosten, schadevergoeding en intresten, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten of indien anders vermeld.

 • KLACHTEN:

Klachten met betrekking tot facturen dienen op straffe van verval binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving (bij voorkeur vergezeld van foto's) van de klacht aan Werfsigns overgemaakt te worden. Deze klachten dienen ook duidelijk de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken van geleverde producten en diensten dienen op straffe van verval onmiddellijk bij ontvangst te worden meegedeeld en vervolgens schriftelijk en met behoorlijke omschrijving (bij voorkeur vergezeld van foto's) van de klacht aan Werfsigns over gemaakt te worden. Het verwerken of gebruiken van de geleverde producten of diensten staat gelijk aan aanvaarding en brengt verval van het recht op klacht mee. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken van geleverde producten en diensten dienen op straffe van verval binnen acht dagen na het ontdekken van het gebrek, maar ten laatste voor het verstrijken van de garantietermijn zoals verder bepaald wordt in deze voorwaarden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving (bij voorkeur vergezeld van foto's) van de klacht aan Werfsigns overgemaakt te worden. Onderzoek van een klacht betekent geenszins de erkenning van de gegrondheid van een klacht en geven aan de klant nooit het recht zijn betalingen op te schorten. Indien een klacht gegrond blijkt, zal de aansprakelijkheid van Werfsigns beperkt blijven tot de herstelling of de vervanging van de stukken die een gebrek vertonen en waarvan de oorzaak toerekenbaar is aan Werfsigns. Werfsigns zal voor geen enkele andere kost aansprakelijk zijn. Arbeidsuren worden bij elke herstelling/verplaatsing verrekend en dienen vergoed te worden aan Werfsigns.

 • GARANTIE:

Werfsigns verleent op de door haar vervaardigde producten géén kleurvastheid, wel de garantie die de leverancier biedt van het geleverde product. Tevens een garantie van 1 jaar op constructie (exclusief arbeidskosten, koste, hoogtewerker, materialen ...) Garantie op schade na overmacht zoals wind, water of brand zijn in geen geval van toepassing.

 • OVERMACHT:

Werfsigns kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een order ten gevolge van overmacht, o.a. bij (doch niet beperkt tot) uitputting van de voorraad, uitblijven van leveringen door de leveranciers van Werfsigns, tenietgaan van goederen, ongevallen, staking, brand, overstroming, enz. Werfsigns is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Werfsigns kan evenmin aansprakelijk worden gesteld ingeval een opdracht tot het leveren van diensten niet kan worden uitgevoerd wegens de onbeschikbaarheid van de daartoe aangewezen aangestelden of bedienden van de leverancier, zelfs ingeval van overmacht.

 • ONTBINDING - EIGENDOMSVOORBEHOUD - ANNULATIE:

Bij niet-betaling of enige andere inbreuk door de klant op zijn contractuele verplichtingen, heeft Werfsigns het recht elke verdere levering te schorsen. Werfsigns behoudt in dit geval tevens het recht over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter indien de klant niet binnen 10 dagen na ingebrekestelling daartoe zijn contractuele wanprestatie rechtzet. Werfsigns is gerechtigd haar schade lastens de klant te vorderen waarbij deze begroot wordt zoals bepaald in de 4de alinea van dit artikel.

Werfsigns behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen en staking van betaling in hoofde van de klant, alsook bij het even welke wijziging van de juridische toestand van de klant. Werfsigns is gerechtigd haar schade lastens de klant te vorderen waarbij deze begroot wordt zoals bepaald in onderstaande alinea van dit artikel.

Indien de klant zijn bestelling annuleert zal een vaste en onherleidbare schadevergoeding aangerekend worden van 30% van de waarde van de totale opdracht of in voorkomend geval van het resterende gedeelte ervan en dit tot vergoeding van de gederfde winst en het geleden verlies. Indien Werfsigns kan aantonen dat de omvang van de geleden schade groter is, kan een grotere schadevergoeding worden aangerekend.

 • TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER:

Op alle offertes en overeenkomsten met Werfsigns zal uitsluitend het Belgisch recht van toepassing zijn. Betwistingen zullen onder de uitsluitende bevoegdheid komen van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout te België.